Robot Research initiative
 
 
 
 

    의료 로봇 질병 치료 척척
      YTN사이언스
      2012.11.02
    295
 
 


 
    
 
  “성큼 우리곁으로”···로봇의 대향연 ‘로보월드 2012’
  영화 속 미세 의료로봇이 현실로