Robot Research initiative
 
 
 
 

    전남대학교 개교 60주년기념 지역인재육성 캠페인
      MBC
      2012.07.27
    272
 
 


 
    
 
  영화 속 미세 의료로봇이 현실로
  첨단 의료산업도 로봇시대