Robot Research initiative
 
 
 
 

    첨단 의료산업도 로봇시대
      SBS 생활경제
      2012.07.03
    347
 
 


 
    
 
  전남대학교 개교 60주년기념 지역인재육성 캠페인
  약물방출능을 가진 박테리아 기반의 마이크로 로봇 ’박테리아봇’의 개발